Biografija

Daniel Butala, slikar, grafi čar i crtač, rođen je 1943. g. u Karlovcu. Nakon završene gimanzije upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje na odjelu slikarstva diplomira 1967. g. u klasi prof. Ive Šebalja. Nakon toga radi kao likovni pedagog u nekoliko karlovačkih osnovnih i srednjih škola te u dječjem domu “Vladimir Nazor”. Usporedno organizira i sudjeluje u radu ugledne pedagoško-likovne manifestacije “Zimska likovna kolonija” (ZILlK). U jesen 1969. g. prvi put izlaze na selektivnoj izložbi “III. trienala savremenog crteža” u Gradskom muzeju u Somboru, a prvu samostalnu izložbu upriličuje 1972. g. u likovnom salonu karlovačkog “Zorin doma”. Od tada do danas pripremio je više od pedeset samostalnih izložbi te sudjelovao na više od devedeset problemskih, autorskih, selektivnih skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Već nakon prve samostalne izložbe kritika je (Vladimir Maleković) prepoznala u Butali vrsnog crtača, što se neupitno i trajno potvrđivalo u trideset godina autorove nazočnosti na hrvatskoj likovnoj pozornici.
Butala je i autor tri bibliofi lske grafičke mape: mapa “Letači, skakavci i plivači” 1992. g. izdana je u sto primjeraka te sadrži deset originalnih, potpisanih i numeriranih grafika otisnutih u tehnici svilotiska; mapa “Sedam raspela” 1993. g. nadahnuta je ratnim stradanjima rodnoga Karlovca (promovirana iste godine u Muzeju Mimara). Traumatična ratna iskustva Butala je pretočio i u dojmljivu izložbu “Portreti poznato nepoznatih”, koja je održana u Salonu galerije Karas u Zagrebu 1993. g.; Mapa “Karlovačke vedute”, 1999. g. ukazuje na sve veću autorovu sklonost akvarelu i krajolicima rodnoga grada. Butalin se opus može dijeliti na tematski i morfološki različite cikluse, u kojima do izražaja dolazi autorov duboko osoban i prepoznatljiv stil. Tematski se vezavši za čudesni svijet leptira, skakavaca, vilinih konjica, libela, lisca, riba, i sl. te za minucioznost oblika koju taj svijet nudi, Butala tušem i kombiniranom tehnikom tka nadrealne prizore u kojima se prirodni i mehanički oblici sjedinjuju u fantasticne pejzaže suvremenog, tehnižiranog svijeta. Godine 1980. objavljena je reprezentativna monografija “Butala” u kojoj je obuhvaćeno prvih dvadeset godina autorova umjetničkog stvaralaštva (izdavač: Gradski muzej Karlovac; autor teksta: Vladimir Buzančić; autor fotografi je: Nino Vranić; autor grafi čkog oblikovanja: Roko Bolanča).
Od 1992 – 1999. godine Daniel Butala ravnatelj je Gradskog muzeja u Kalovcu. Uz rad na obnovi muzeja i stalnog muzejskog postava, u to vrijeme pokreće i “Prvi hrvatski trienale akvarela”· te nove “Karlovačke likovne susrete”. Voditelj galerije ”Vjekoslav karas” u Karlovcu je od 1999. do odlaska u mirovinu 2009. godine.

Oglasi